1,384,688,986 (Stima 2018) Gruppi etnici: Han 91.6%, Zhuang 1.3%, altri (inclusi Hui, Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia, Tibetani, Mongoli, Dong, Buyei, Yao, Bai, Coreani, Hani, Li, Kazakh, Dai, e altri) […]